Šolski okoliš

 

Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa.

Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne šole.

Subvencioniranje prehrane

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano.

Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot za otroški dodatek), za subvencijo za malico in kosilo s strani države.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

 

Liljana Fujs Kojek

Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno.

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje, intelektualne sposobnosti in telesne napore.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok doma zajtrkoval!

Na šoli se posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

Za učence pripravljamo v šolski kuhinji zajtrk, malico in kosilo. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano.

Čas za malico:
– Za razredno stopnjo: 8.45–9.05 (po 1. učni uri)
– Za predmetno stopnjo: 9.35–9.55 (po 2. učni uri)

1. razred ima malico v razredu, učenci od 2. do 9. razreda pa v jedilnici.

Čas za kosilo: 11.35–13.30

 

Čas za popoldansko malico: 14.30

Opozorilo: Učenci, upoštevajte določeni čas za kosila!

 

 

Cena prehrane:
– zajtrk – 0,50 EUR
– malica – 0,80 EUR
– kosilo (1. – 5. r.) – 2,25 EUR
– kosilo (6. – 9. r.) – 2,55 EUR
– popoldanska malica – 0,80 EUR

 

S sprejetjem Zakona o šolski prehrani  je v juniju bila vložena prijava na šolsko prehrano. Na začetku šolskega leta prejmejo starši pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, v tajništvu šole. Starši lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole, po telefonu, po elektronski pošti, po faksu ali pisno.
Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (velja za malico, za kosilo velja odjava že isti dan). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.
Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

V letošnjem šolskem letu smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA  SADJA.

 

PRIJAVA PREHRANE

Zaradi postopka nabave živil, prosimo, da kosila za svoje otroke prijavite 3 delovne dni prej.

Liljana Fujs Kojek

e-pošta: liljana.fujs@guest.arnes.si

Zimska šola v naravi

Zimsko šolo v naravi bomo izvedli za učence 5. razredov od 10. 3. do 14. 3. 2013 na Pohorju, kjer bodo učenci bivali v Ruški koči.

Opravili bomo program pohodništva in teka na smučeh, skupaj z ostalimi učnimi vsebinami, katerih cilji bodo predstavljeni podrobneje na roditeljskem sestanku. Hkrati bodo imeli učenci možnost opraviti tečaj smučanja, če bodo to dovoljevale vremenske razmere.

Nataša Belec

 

Poletna šola v naravi

 

Tretješolcem bomo ponudili šolo v naravi, kjer načrtujemo izvedbo 20-urnega plavalnega tečaja. Želeni termin je v mesecu juniju, v kraju Baška. V poletni šoli v naravi bodo učenci obnovili ali pa osvojili veščine plavanja, spoznali rastlinstvo in živalstvo primorskega sveta ter imeli možnost za različne športne in družabne aktivnosti.

 

Program plavalnega tečaja

Praktične vsebine:

– Vaje za prilagajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje.
– Elementarne igre v plitvi in polgloboki vodi.
– Učenje dveh ali treh tehnik plavanja (prsno, kravl, hrbtno): tehnika dela nog, tehnika dela rok, tehnika dihanja, koordinacija dela rok, nog in dihanja, skoki v vodo na noge in predvaje za skok v vodo na glavo.

Teoretične vsebine:

– Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo.

 

Tjaša Erlih

Zdravstveno varstvo

 

Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev sodeluje šola z zdravstvenim zavodom (z otroškim dispanzerjem). Sodelujemo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih (3., 5. in 7. razredi) in cepljenjih. Na šoli deluje tudi zobna ambulanta, ki skrbi za sistematične preglede zob. Mesečno se na šoli izvaja tudi zobna preventiva.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Razredna stopnja

 

Učitelj

DOP/DOD

Dan

Šolska ura

Učilnica    

Sonja Šavel Debelak     

DOP/DOD

četrtek

5. ura

1. A

Robert Vrbančič

DOP/DOD

četrtek

5. ura

1. B

Nina Košir

DOP/DOD

sreda

5. ura

1. C

Monika Bedök

DOP/DOD

sreda

5. ura

Melinci

Tjaša Erlih

DOP/DOD

sreda

5. ura

3. A

Petra Golja

DOP/DOD

četrtek

5. ura

3. B

Katja Smodič

DOP/DOD

četrtek

5. ura

3. C

Matej Žalig

DOP/DOD

torek

5. ura

2. A

Bernarda Fras

DOP/DOD

četrtek

5. ura

2. B

Marija Štaus

DOP/DOD

ponedeljek     

5. ura

2. C

Mihaela Janc

DOP/DOD

torek

6. ura

4. A

Darja Grah

DOP/DOD

sreda

6. ura

4. B

Nada Rous

DOP/DOD

sreda

6. ura

4. C

Cvetka Zlatar

DOP/DOD

torek

5. ura

5. B

Nataša Belec

DOP/DOD

torek

5. ura

5. A

Liljana Virc

DOP/DOD

torek

5. ura

5. C

 

Predmetna stopnja

Učitelj

DOP/DOD

Predmet

Dan/ura

Učilnica   

Anita Zadravec

DOP/DOD

MAT – 6. r.

sreda – 6. ura

mat3

Anita Zadravec

DOP/DOD

MAT – 9. r.

torek – 7. ura

mat3

Mateja Horvat Duh

DOP/DOD

SLJ – 6., 7. r

ponedeljek – 7. ura    

slj3

Nada Forjan

DOP/DOD

SLJ – 9. r

ponedeljek – 7. ura

slj1

Nada Forjan

DOP/DOD

SLJ – 8. r

torek – 7. ura

slj1

Liljana Babič

DOP/DOD

TJN – vsi

torek – 7. ura

tjn

Polonca Kolbl Ivajnšič   

DOP/DOD

TJA – vsi

po dogovoru

ang

Stanka Rajnar

DOP/DOD

FIZ – 8., 9. r

po dogovoru

fiz

Simona Vusič

DOP/DOD

GEO – 7., 8., 9. r   

po dogovoru

geo

Nataša Jerebic

DOP/DOD

MAT- 7., 8. r

četrtek – 7. ura

mat2

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

Razredna stopnja

Učitelj

DOP/DOD: dan, šolska ura, razred,

Robert Vrbančič

DOP/DOD: sreda, 5. ura, 1. B

Matej Žalig

DOP/DOD: četrtek, 5. ura, 2. A

Bernarda Fras

DOP/DOD: četrtek, 5. ura, 2. C

Monika Obran

DOP/DOD: sreda, 5. ura, 3. A

Petra Golja

DOP/DOD: sreda, 5. ura, 3. C

Nada Rous

DOP/DOD: sreda, 6. ura, 4. B

Janez Tratnjek

DOP/DOD: ponedeljek, 6. ura, 5. A

Cvetka Zlatar

DOP/DOD: ponedeljek, 6. ura, 5. C

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

 

Na OŠ Beltinci je organizirano podaljšano bivanje za učence razredne stopnje, katerih starši so zaposleni, otroci pa potrebujejo varstvo.

V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih, naredijo domačo nalogo, pri kateri imajo vso učiteljevo pomoč, in se sprostijo po končanih obveznostih.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka domov samo s pisnim potrdilom staršev.

Čas podaljšanega bivanja: vsak dan od 11.35 do 15.45.

Šola organizira tudi jutranje varstvo, in sicer za učence prvih razredov. Financira ga Ministrstvo za šolstvo in šport. Otroci ustvarjalno preživljajo zgodnji jutranji čas ob poslušanju pravljic, petju pesmic, likovnem ustvarjanju in družabnih igrah.

Poskrbljeno je tudi za zajtrk.

Čas jutranjega varstva: vsak dan od 6.00 do 8.00.

Govorilne ure

Zelo pomembna je sprotna in pravočasna obveščenost staršev o uspešnosti otrok, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in izobraževanju, zato so redni stiki med starši in šolo zaželjeni in nujni. Dragi starši, vabimo vas k naslednjim oblikam sodelovanja:

– govorilne ure (individualni razgovori, po dogovorjenem razporedu),
– roditeljski sestanki,
– skupne strokovne konference, delavnice,
– druge oblike (pisno in telefonsko obveščanje).

 

Govorilne ure

Razredna stopnja
Ime in priimek Dan, ura, prostor Dan, ura, prostor
Robert Vrbančič tor. (1), 11.35-12.20, 1. c tor.(1), 16.00-17.00, 1. c
Darja Grah sre. (1), 10.45-11.30, 4. b tor.(1), 16.00-17.00, 4. b     
Matej Žalig tor. (1), 12.25-13.10, 2. a tor.(1), 16.00-17.00, 2. a
Sonja Šavel Debelak  tor. (1), 11.35-12.20, 1. a tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Bernarda Fras tor. (1), 8.00-8.45, 2. b tor.(1), 16.00-17.00, 2. b
Marija Štaus tor. (1), 11.35-12.20, 2. c tor.(1), 16.00-17.00, 2. c
Petra Golja pon. (1), 11.35-12.20, 3. b tor.(1), 16.00-17.00, 3. b
Tjaša Erlih tor. (1), 11.35-12.20, 3. a     tor.(1), 16.00-17.00, 3. a
Nada Rous sre. (1), 10.45-11.30, 4. c tor.(1), 16.00-17.00, 4. c
Mihaela Janc sre. (1), 10.45-11.30, 4. a čet.(1), 16.00-17.00, 4. a
Janez Tratnjek pon. (1), 11.35-12.20, zbornica Tor (1), 16.00-17.00, zbornica
Liljana tor.(1), 10.45-11.30, 5. c tor.(1), 16.00-17.00, 5. c
Nataša Belec tor.(1), 10.45-11.30, 5. a tor.(1), 16.00-17.00, 5. a
Cvetka Zlatar  tor.(1), 10.45-11.30, 5. b tor.(1), 16.00-17.00, 5. b
Andrejka Zver čet. (1), 10.45-11.30, OPB2 čet. (1), 16.00-17.00, OPB2
Lidija Modlic tor.(1), 11.35-12.20, OPB1 tor.(1), 16.00-17.00, OPB1
Nina Košir tor.(1), 11.35-12.20, 1. b tor.(1), 16.00-17.00, 1. b
Marko Jerebič tor.(1), 10.45-11.30, OPB2 tor.(1), 16.00-17.00, kabinet GEO/ZGO
Andreja Strniša  tor.(1), / , 1.c tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Mateja Klemenčič tor.(1), /, 1. a, tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Katja Smodič pon. (1), 11.35-12.20, 3.c tor.(1), 16.00-17.00, 3. c
Monika Bedök tor.(1), 11.35-12.20, Melinci tor.(1), 16.00-17.00, Melinci
Janja Horvat tor. (1), 10.45-11.30, 1. b tor. (1), 16.00-17.00, 1. b
Andrejka Bojnec tor. (1), 10.45-11.30, kabinet 1. razreda tor. (1), 16.00-17.00, kabinet 1. razredov 
Tanja Blagovič tor. (1), 10.45 – 11.30, kabinet 1. razreda tor. (1), 16.00 – 17.00, kabinet 1. razreda

(1) prvi v mesecu

Predmetna stopnja
Ime in priimek Dan, ura, prostor Dan, ura, prostor
Snežana Šeruga tor. (1), 8.50-9.35, MAT1 tor. (1), 16.00-17.00, MAT1
Nada Forjan tor. (1), 8.00-8.45, SLJ1     tor. (1), 16.00-17.00, SLJ1     
Regina Ozmec tor. (1), 8.50-9.35, SLJ2 tor. (1), 16.00-17.00, SLJ2
Vesna Godina     tor. (1), 9.55-10.40, kab. ŠVZ čet. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Majda Gjerek čet. (1), 10.45-11.30 čet. (1), 17.00-18.00, GOS
Mateja Horvat Duh     pon. (1), 10.45-11.30, SLJ3 tor. (1), 16.00-17.00, SLJ3
Anita Zadravec tor. (1), 10.45-11.30, MAT3 tor. (1), 16.00-17.00, MAT3
Liljana Babič tor. (1), 11.35-12.20, NEM1 tor. (1), 16.00-17.00, NEM1
Andrejka Zver pon. (1), 11.35.12.20, OPB2 čet. (1), 16.00-17.00, OPB2
Franc Poredoš tor. (1), 10.45-11.30, LVZ tor. (1), 16.00-17.00, LVZ
Miha Kavaš sre. (1), 8.50-9.35, GVZ tor. (1), 16.00-17.00, GVZ
Tadeja Halas tor. (1), 11.35-12.20, KEM čet. (1), 16.00-17.00, KEM
Lidija PelclMes tor. (1), 9.55-10.40, kab. KEM tor. (1), 16.00-17.00, BIO
Bojan Novak sre. (1), 8.50-9.35, kab. ŠVZ tor. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Zoran Kos tor. (1), 8.00-8.45, kab. ŠVZ čet. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Simona Vusič čet. (1), 9.55-10.40, kab. GEO čet. (1), 16.00-17.00, GEO
Polonca Kolbl Ivajnšič pet. (1), 8.50-9.35, kab. GEO/ZGO tor. (1), 16.00-17.00, GVZ
Iris Vičar tor. (1), 9.55-10.40, TJA tor. (1), 16.00-17.00, TJA
Darija Roš čet. (1), 8.50-9.35, pisarna pomočnice čet. (1), 16.00-17.00, pisarna pomočnice
Jelka Breznik sre. (1), 9.55-10.40, ZGO tor. (1), 16.00-17.00, ZGO
Nataša Jerebic tor. (1), 9.55-10.40, kab. MAT tor. (1), 16.00-17.00, kab. MAT
Liljana Fujs Kojek čet. (1), 9.55-10.40, TIT čet. (1), 17.00-18.00, TIT
Sonja Kepe tor. (1), 8.00-8.45, RAČ tor. (1), 16.00-17.00, RAČ
Andreja Žalik Kranjec     pet. (1), 8.00-8.45, kab. GEO/ZGO čet. (1), 16.00-17.00, LUM
Stanka Rajnar čet. (1) 8.50-9.35, FIZ čet. (1), 16.00-17.00, FIZ

 (1) prvi v mesecu

Izbirni predmeti

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Izvajamo naslednje izbirne predmete:

 

Elektrotehnika, Izbrani šport – ples, Izbrani šport – odbojka, Izbrani šport – nogomet  (2 skupini), Kemija v življenju, Likovno snovanje I, Likovno snovanje II, Likovno snovanje III, Multimedija, Matematična delavnica 7, Načini prehranjevanja, Obdelava gradiv: Les, Rastline in človek, Ples, Raziskovanje domačega kraja in okolja , Računalniška omrežja, Starinski in družabni plesi, Sonce, Luna in Zemlja, Sodobna priprava hrane (2 skupini), Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Vzgoja za medije: televizija (2 skupini), Zvezde in vesolje

Šolski okoliš

  Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa. Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne...

Subvencioniranje prehrane

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano. Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot...

Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno. Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje,...

Zimska šola v naravi

Zimsko šolo v naravi bomo izvedli za učence 5. razredov od 10. 3. do 14. 3. 2013 na Pohorju, kjer bodo učenci bivali v Ruški koči. Opravili bomo program pohodništva in teka na smučeh, skupaj z ostalimi učnimi vsebinami, katerih cilji bodo predstavljeni podrobneje na...

Poletna šola v naravi

  Tretješolcem bomo ponudili šolo v naravi, kjer načrtujemo izvedbo 20-urnega plavalnega tečaja. Želeni termin je v mesecu juniju, v kraju Baška. V poletni šoli v naravi bodo učenci obnovili ali pa osvojili veščine plavanja, spoznali rastlinstvo in živalstvo...

Zdravstveno varstvo

  Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev sodeluje šola z zdravstvenim zavodom (z otroškim dispanzerjem). Sodelujemo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih (3., 5. in 7....

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave...

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

  Na OŠ Beltinci je organizirano podaljšano bivanje za učence razredne stopnje, katerih starši so zaposleni, otroci pa potrebujejo varstvo. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih, naredijo domačo nalogo, pri kateri imajo vso...

Govorilne ure

Zelo pomembna je sprotna in pravočasna obveščenost staršev o uspešnosti otrok, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in izobraževanju, zato so redni stiki med starši in šolo zaželjeni in nujni. Dragi starši,...

Izbirni predmeti

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in...

Stran 113 od 114« Prva...102030...110111112113114
Dostopnost