Šolski sklad

 

Šolski sklad smo ustanovili z namenom:
zvišanja standarda pouka oziroma nakupa nadstandardne opreme;
financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
občasne pomoči socialno šibkim otrokom, zlasti pa udeležbe pri projektih, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole;
podeljevanja sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.

Sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz:

– predsednika;
– predstavnikov šole;
– predstavnikov staršev.

Kriteriji upravičenosti do sredstev sklada:

– prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi predpisov o socialnem varstvu;
– višina dohodka na družinskega člana;
– višina otroških dodatkov v družini;
– brezposelnost staršev oziroma zakonitih skrbnikov;
– dolgotrajna bolezen v družini;
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

– prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb;
– donacij državnih organov in drugih institucij;
– sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini;
– podpore drugih skladov in ustanov;
– donacij in zapuščin;
– z lastno dejavnostjo;
– iz drugih virov.

Sklad zbira sredstva na transakcijskem računu šole: 01202-6030643824 s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Za vsa sredstva se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Informacije Javnega značaja

Informacije javnega značaja

 

Zbirke, ki jih vodi šola:

Zbirka podatkov o učenih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških sposobnostih učencev

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in vzgojnih opominih in drugih listinah

Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

Zbirka podatko o učencih, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci

 

 

Šolski sklad

 

Spoštovani starši!

Šolski sklad OŠ Beltinci je bil ustanovljen z namenom zbiranja finančnih sredstev za izvedbo nadstandardnih programov, ki si jih želimo izvajati v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa OŠ Beltinci.

O delovanju šolskega sklada Vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih. Starši lahko prostovoljno prispevate sredstva v šolski sklad na šolski TRR 01202-6030643824 s pripisom za šolski sklad.

Vizija, cilji, vrednote

 

NAŠE VREDNOTE

Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju. Zato vzpodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov.

Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu.

Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

 


CILJI

  • kvalitetno vzgojno izobraževalno delo

  • udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora)

  • strpna, odkrita in poštena komunikacija

  • usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti

  • posodabljanje učnih oblik in metod dela

  • odpiranje v ožje in širšo okolje

Zgodovina šole v Beltincih

 

V Beltincih je župnija nastala leta 1760, šola, ki je bila cerkvena, pa leta 1777. Pouk je potekal v zidani pritlični in s slamo kriti hiši. Leta 1880 so postavili novo šolsko poslopje. Šolski okoliš je bil v začetku večji, z nastajanjem novih šol v okoliških vaseh pa se je krčil. Najmanjši je bil v začetku 20. stoletja. Poleg katoliških otrok so šolo obiskovali tudi Židje. Zelo znan je učitelj, ki je služboval v Beltincih, je bil Janoš Murkovič. Tu je deloval v letih 1862-1878. Pripravil je izdajo Abecednika madžarskega šolnika Baranja za rabo v slovenskih katoliških šolah. Zavzemal se je tudi za ustanovitev meščanske šole v Beltincih. Domačini so nasprotovali, ker so se bali, da bi država nanjo nameščala učitelje tuje veroizpovedi in bi šola izgubila katoliško značilnost. V času Jugoslavije je vodil šolo nadučitelj Ferdo Šprager. Prišel je iz Veržeja in si pridobil močno zaupanje ljudstva v Beltincih. Ustanovil je pevski zbor (slovenski), prvi v Prekmurju po Murkovičevem odhodu. Med okupacijo je bila upraviteljica šole Iren Kaposvari. Za otroke priseljenih madžarskih uslužbencev so organizirali pouk v madžarskem jeziku. Župnik dr. Vince Molnar pa je dosegel, da je na šoli ostal tudi slovenski oddelek.

Po osvoboditvi Prekmurja, 1945. leta, je bil organiziran pouk v slovenskem jeziku. Šolska obveznost je trajala sedem let. Poskusna šola s predmetnim poukom je bila organizirana leta 1946, nižja gimnazija pa 1950. Leta 1951 se je pričel pouk v gradu. Z novim šolskim letom 1957/58 se je začela popolna osemrazredna osnovna šola. Pouk je bil v dveh šolskih zgradbah. Učenci od 1. do 4. razreda so obiskovali pouk pri cerkvi, učenci 5. do 8. razreda pa šolo v gradu. Leta 1961 so priključili k OŠ Beltinci tudi šole v Lipovcih, Gančanih, Ižakovcih in Melincih. Šolskemu poslopju pri cerkvi je bil dozidan še en trakt leta 1964. V prej omenjenih šolah je potekal pouk do leta 1978. Na Melincih poteka pouk še danes v enem kombiniranem oddelku.

grad

Od leta 1951 je potekal pouk v beltinskem gradu.
stara sola
Učenci od 1. do 4. razreda so obiskovali pouk v zgradbi pri cerkvi.

 

 

Že leta 1945 je bilo določeno zemljišče za novo šolo v Beltincih, zahodno od današnje ulice Štefana Kovača. V poznejših letih je bila lokacija večkrat spremenjena.

25. januarja 1976 je bil za celotno občino uveden referendum za samoprispevek za sofinanciranje gradnje in obnove zgradb osnovnega šolstva in zdravstva. Referendum je uspel, občani so plačevali samoprispevek pet let. Gradnja šole v Beltincih je postala resničnost.

Šola je bila grajena za potrebe celodnevne šole s 34 učilnicami ter dvema telovadnicama. Odbor je zagotovil kredit pri republiškem izvršnem svetu v višini 10 milijonov dinarjev. Z gradnjo smo pričeli jeseni leta 1976. Šola je bila dograjena 1978.

sola
Nova šola leta 1978.

 

 

Pouk v novi šolski zgradbi se je pričel 1.9.1978. Ukinjene so bile vse podružnične šole, razen na Melincih. Postopno smo uvajali celodnevno šolo: na nižji stopnji leta 1979, na predmetni stopnji pa 1981. Približno po desetih letih je postalo jasno, da taka šola ni sodobna in dobra. Leta 2001 je OŠ Beltinci začela z devetletno osnovno šolo.

Dostopnost