Šola v številkah

 

Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev.

Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V vseh razredih imamo 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in deset oddelkov podaljšanega bivanja. Oddelek podaljšanega bivanja imamo tudi v Melincih.

Šolski okoliš

 

Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa.

Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne šole.

Organi zavoda

 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Beltinci.
Ustanovitelj: Občina Beltinci.

SVET ŠOLE
Predstavniki ustanovitelja: Ema Mesarič, Peter Gruškovnjak, Igor Adžič
Predstavniki staršev: Marija Kavaš, Anita Borovič, Danijel Žižek
Predstavniki šole: Andreja Žalig Ficko, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Marko Jerebič, Cvetka Rengeo

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi (učitelji istih predmetnih področij).

SKUPNOST UČENCEV
Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti se združujejo v šolsko skupnost. Imajo svoj odbor in predsednika. Sestajajo se na sestankih šolske skupnosti in podajajo predloge za izboljšanje pogojev dela na šoli. Organizirajo tudi Otroški parlament.

O šoli

Osnovna šola Beltinci
Panonska 35/b
9231 Beltinci

 

 

Telefon: (02) 541 31 00    Faks: (02) 541 31 12
E-pošta: o-beltinci.ms@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osbeltinci.si

Matična številka: 5085560000
Davčna številka: 41251717
TRR: 01202-6030643824

Ravnateljica: Matejka Horvat, 041 653 950
Pomočnica ravnateljice: Darija Roš, 041 383 144
Poslovni sekretarki: Andreja Žalig Ficko, Renata Adžič

Računovodstvo in knjigovodstvo: SOVIZ Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, telefon: (02) 522 34 80

Podružnica Melinci
Telefon: (02) 542 13 94
Vodja: Monika Bedök

 

Dostopnost