Šolski sklad smo ustanovili z namenom:
zvišanja standarda pouka oziroma nakupa nadstandardne opreme;
financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
občasne pomoči socialno šibkim otrokom, zlasti pa udeležbe pri projektih, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole;
podeljevanja sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.

Sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz:

– predsednika;
– predstavnikov šole;
– predstavnikov staršev.

Kriteriji upravičenosti do sredstev sklada:

– prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi predpisov o socialnem varstvu;
– višina dohodka na družinskega člana;
– višina otroških dodatkov v družini;
– brezposelnost staršev oziroma zakonitih skrbnikov;
– dolgotrajna bolezen v družini;
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

– prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb;
– donacij državnih organov in drugih institucij;
– sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini;
– podpore drugih skladov in ustanov;
– donacij in zapuščin;
– z lastno dejavnostjo;
– iz drugih virov.

Sklad zbira sredstva na transakcijskem računu šole: 01202-6030643824 s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Za vsa sredstva se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Dostopnost