OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Zakon o Osnovni šoli ureja tudi delo z učenci z učnimi težavami. Odgovornost strokovnih delavcev šole je, da smo občutljivi na težave učencev pri učenju in jim zagotovimo pravočasno pomoč.

Za učenca z učnimi težavami se ne predvideva individualiziranega izobraževalnega programa, v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja.

Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

V okviru oblik individualne in skupinske pomoči je učencem z učnimi težavami namenjenih 7,5 ur pomoči učiteljev. Učencem z učnimi težavami pomagajo še štirje delavci preko javnih del in učiteljica v okviru projekta Popestrimo šolo.

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno šolanje zaradi svojih primanjkljajev, ovir in motenj potrebujejo ustrezne oblike pomoči ter zagotovitev različnih prilagoditev.

V tem šolskem letu so otroci s posebnimi potrebami (tabela):

OPP Število učencev na šoli
Gibalno ovirani otroci 0
Gluhi in naglušni otroci 0
Dolgotrajno bolni otroci 5
Slabovidni otroci 0
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 4
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 0
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 13
Skupaj 22

V šolskem letu 2018/2019 imamo trenutno 22 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo odločbe s strani Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda za šolstvo Murska Sobota. Zavod za šolstvo jih je izdal na podlagi strokovnih mnenj komisij za usmerjanje in tako je tem učencem odobrenih 86 ur dodatne strokovne pomoči. Učenci so deležni prilagoditev, zanje se izdelajo individualizirani programi. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v kombinaciji po dogovoru z učiteljem. Učenci pri teh urah odpravljajo učne težave pri branju, pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo pozitivno samopodobo. Učencem pomagajo specialni pedagogi/defektologi, pedagog, inkluzivni pedagog in učitelji.

Andrej Lainšček

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju znanj, spretnosti, sposobnosti in prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Izvaja se preko igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo.

V šolskem letu 2018/2019 izvajamo dodatno strokovno pomoč na šoli specialne in rehabilitacijske pedagoginje/defektologinje Nuša Benko, Urška Ivančič, Anamarie Jakiša in Mihaela Mataič Šalamun.

mag. Mihaela Mataič Šalamun

 

DELO Z UČENCI ROMI

V šolskem letu 2018/19 bomo še naprej nadaljevali z delom v projektu »Skupaj do znanja — uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«. Koordinator projekta je CŠOD. Na šoli imamo v tem šolskem letu 10 učencev Romov.

Učenci  Romi so vključeni v redne oddelke,  kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega učenca, z uporabo ustreznih oblik in metod dela v razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP, romskega pomočnika in delavcev javnih del, dosegamo višjo kakovost znanja pri učencih Romih.

V tem šolskem letu bomo imeli predvidoma 10 % učitelja individualne in skupinske pomoči za Rome. Za obdobje pet let je na CŠOD zaposlena romska pomočnica, ki si jo delimo z Vrtcem Beltinci in bo delala na naši šoli štiri dni v tedni.

Kot ključno nalogo romske pomočnice na šoli izpostavljam pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela; pomoč pri premagovanju težav s slovenskim jezikom; vključevanje romske kulture ter prispevek k vzpostavljanju kvalitetnejšega sodelovanja med učitelji in starši romskih otrok. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih srečanj v šoli želimo, da bi se starši romskih učencev pogosteje  udeleževali govorilnih ur in bi tako bolj ažurno spremljali napredek svojih otrok. Sicer pa je (iz leta v leto) sodelovanje staršev Romov s šolo boljše, kajti tudi naši učitelji spoznavajo okolje, iz katerega izhajajo romski učenci.

Učenci Romi se udeležujejo obšolskih dejavnosti, ki ji organizira CŠOD.

Izhajali bomo iz  potencialov romskih otrok (predvsem na glasbenem, plesnem in likovnem področju)  ter jih še naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.

Načrtujemo izvedbo nekaj delavnic (novoletna delavnica in srečanje ob Dnevu Romov —  obisk ene od kulturnih ustanov). Za izvedbo dejavnosti je zadolžen tim sodelavcev.

Šolska svetovalna služba, romski pomočnik ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob  pojavu težav učencev Romov povezujemo s starši ter zunanjimi institucijami (Občina Beltinci, centri za socialno delo, policija, CŠOD). Aktivno sodelujemo tudi na interdisciplinarnih timih ter raznih dejavnostih, ki vezane na romsko problematiko v naši občini.

Tamara Repić, koordinatorka projekta

 

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
24. 6. - 24. 6. 2019

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov