UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Z nudenjem pomoči učencem z učnimi težavami in učencem  s posebnimi potrebami želimo povečati občutljivost in odgovornost vseh nas za težave učencev pri učenju ter pravočasno nudenje pomoči.
Za učenca z učnimi težavami se ne predvideva individualiziranega izobraževalnega programa, v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja.
Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
V okviru oblik individualne in skupinske pomoči je učencem z učnimi težavami namenjenih 7 ur pomoči učiteljev. Učencem z učnimi težavami pomagajo še štirje delavci preko javnih del ter učiteljica v okviru projekta “Popestrimo šolo”.

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno šolanje zaradi svojih primanjkljajev, ovir in motenj potrebujejo ustrezne oblike pomoči ter zagotovitev različnih prilagoditev.
Otroci s posebnimi potrebami so, poleg učencev z učnimi težavami, še naslednji učenci (v tabeli):

OPP Število na naši šoli
Gibalno ovirani otroci

0

Gluhi in naglušni otroci

0

Dolgotrajno bolni otroci

6

Slabovidni otroci

0

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

3

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti

0

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

12

Skupaj

21

 

V šolskem letu 2017/18 imamo trenutno 21 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo odločbe s strani Zavoda za šolstvo Murska Sobota, nekaj učencev pa je v postopku. Zavod za šolstvo jih je izdal na podlagi strokovnih mnenj komisij za usmerjanje in tako je tem učencem odobrenih 77 ur dodatne strokovne pomoči.
Učenci so deležni prilagoditev, zanje se izdelajo individualizirani programi.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v kombinaciji po dogovoru z učiteljem. Učenci pri teh urah odpravljajo učne težave pri branju, pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo pozitivno samopodobo. Učencem pomagajo specialni pedagogi, pedagog, inkluzivni pedagog, tiflopedagog in tudi drugi učitelji.

Andrej Lainšček

SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Izvaja se preko igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo. V šolskem letu 2017/2018 izvajamo dodatno strokovno pomoč na šoli specialne pedagoginje/defektologinje Nuša Benko, Urška Ivančič in Mihaela Mataič Šalamun ter inkluzivna pedagoginja Tanja Karlovčec.

mag. Mihaela Mataič Šalamun

 

 

DELO Z UČENCI ROMI

V letu 2016/17 bomo še naprej vključeni v projekt Skupaj do znanja- Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS. Koordinator projekta je CŠOD. Na šoli imamo v tem šolskem letu 10 učencev Romov.
Učenci  Romi so vključeni v redne oddelke,  kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega otroka, z  uporabo ustreznih oblik in metod dela v razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP, romskega pomočnika in delavcev javnih del dosegamo večjo kvaliteto znanja pri Romih.

V tem šolskem letu bomo imeli predvidoma 10% učitelja individualne in skupinske pomoči za Rome. Za obdobje pet let je na CŠOD zaposlena romska pomočnica, ki si jo delimo z Vrtcem Beltinci in bo delala menjaje mesečno enkrat tri dni, enkrat pa dva dni v tednu na naši šoli.

Kot ključna  naloga romske pomočnice v šoli izpostavljam  pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri pouku in drugih oblikah vzgojno izobraževalnega dela;
pomoč  pri premagovanju težav s slovenskim jezikom; vključevanje romske kulture ter prispevek k vzpostavljanju kvalitetnejšega sodelovanja med učitelji in starši romskih otrok. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih srečanj v šoli želimo, da bi se starši pogosteje  udeleževali govorilnih ur in tako bolj spremljali napredek svojih otrok. Sicer pa je iz leta v leto sodelovanje staršev Romov s šolo boljše, tudi naši učitelji spoznavajo okolje iz katerega izhajajo romski učenci.
Učenci Romi se udeležujejo obšolskih dejavnosti dejavnosti, ki ji organizira CŠOD.

Izhajali bomo iz  potencialov romskih otrok ( predvsem na glasbenem,  plesnem, likovnem področju) ter jih še naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.
Planiramo nekaj delavnic (novoletna delavnica in srečanje ob Dnevu Romov z obiskom ene od kulturnih ustanov). Za izvedbo dejavnosti imamo tim sodelavcev.

Šolska svetovalna služba, romski pomočnik ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob  pojavu težav učencev Romov povezujemo  s starši ter zunanjimi institucijami( Občina Beltinci, centri za socialno delo, policija, CŠOD).

Koordinatorka: Angela Svenšek

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov