V oddelku OPB na podružnici Melinci so učenci vključeni v izvedbo projekta POZOR – VELIKI NEMARNI ŠKORNJI. Izhajajoča točka celotnega programa je zgodba Aleksandre Pinterič Veliki nemarni škornji.

Nepravilno ravnanje v okolju in z naravo, kot plod neznanja ali neupoštevanja, lahko privede do nesreč in celo katastrof, zato je pomembno, da poznamo posledice svojega ravnanja. Osveščanje se mora začeti čim prej, že v zgodnjih otroških letih.

Celostno zasnovan osveščevalno izobraževalni program POZOR – VELIKI NEMARNI ŠKORNJI temelji na področjih trajnostnega razvoja, biotske raznovrstnosti, varstva narave in okolja, vseživljenjskega učenja z namenom dvigovanja ekološke zavesti.

Program POZOR – VELIKI NEMARNI ŠKORNJI je tako vseobsežen in celovit program, ki skozi izvajanje temelji na čutnem odnosu človeka do narave ter osvešča o razumevanju vsestranske povezave in soodvisnosti med naravo, družbo in gospodarstvom. Skozi problemsko, izkušenjski in domišljijski pristop program inovativno rešuje sedanja in prihodnja okoljska vprašanja ter dviguje ekološko zavest izhajajočo iz novih vrednot. Program je tako skladen s Smernicami vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Aktivnosti programa so vezane na vsebino zgodbe Veliki nemarni škornji in oblikovan didaktični model obravnave zgodbe. Zgodba se začne, ko veliki škornji zbrcajo nekaj gob. K visokemu hrastu prihajajo gozdne živali in škrati s svojimi zgodbami o nemarnem vedenju velikih škornjev v gozdu. Otroci ob zgodbi razvijajo kritično mišljenje, ustvarjalnost, dajejo pobude, rešujejo probleme, ocenjujejo tveganja, sprejemajo svoje odločitve ter tako na čutni in izkušenjski ravni gradijo življenjsko pomembne vrednote o pomenu varovanja narave in okolja.

Aleksandra Pinterič, prof. RP

001

Dostopnost