Projekt Sodobni pristopi k učenju je nastal na podlagi programa evropskih strukturnih skladov Vseživljenjsko učenje vodstvenih in strokovnih delavcev v šolah in vrtcih. Tako je projekt v celoti financiran iz sredstev ESS s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport. To je usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.

Temeljni razlog za razpis projekta na to temo je spoznanje, da s hitro rastjo znanja in nenehnimi spremembami znanje, ki ga učenci tradicionalno pridobijo v šoli, v času ko naj bi jim koristilo, ni več uporabno. Zato je vsaj enako pomembno kot dati učencem informacije in ustrezno znanje, da jih naučimo učenja in sposobnosti hitrega, ustvarjalnega odziva v novem okolju.

Z usposabljanjem strokovnih delavcev v okviru projekta želimo:
– da sodobnih pristopov k učenju v razredu ne poskušamo ločevati kot posebno spretnost ali sposobnost, ampak da bi ga razumeli kot širok nabor elementov učenja katerega koli pristopa k učenju.
– da bi pomembne elemente procesa učenja sprejemali s sodelovanjem s kolegi, sošolci, vrstniki, tako da bomo spodbujali različne oblike sodelovanja  med strokovnimi delavci šole.
– s skupnim prizadevanjem preseči sprejemanje učitelja, ki bo predvsem sam  opredeljeval osnovne ideje, oblikoval vprašanja za usmerjanje pozornosti in imel vlogo določanja, evalviranja ter interpretacije besedil.
– da se bodo vse oblike dela poskušale doseči, kot splošna raba sodobnih oblik dela, ki se bo zrcalila v naših učilnicah.

Matej Žalig

Dostopnost