UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Zakon o Osnovni šoli ureja, da med učence s posebnimi potrebami spadajo tudi učenci z učnimi težavami. S tem želimo povečati občutljivost in odgovornost vseh nas za težave učencev pri učenju ter pravočasno nudenje pomoči.

Za učenca z učnimi težavami se ne predvideva individualiziranega izobraževalnega programa, v katerega bi bili usmerjen z odločbo, vendar to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja.

Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

V okviru oblik individualne in skupinske pomoči imamo za učence z učnimi težavami namenjenih 8 ur.

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno šolanje zaradi svojih primanjkljajev, ovir in motenj potrebujejo ustrezne pomoči vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči.

Otroci s posebnimi potrebami so poleg učencev z učnimi težavami in nadarjenih učencev še naslednji učenci (v tabeli):

 

 

OPP

Št. na naši šoli

Gibalno ovirani otroci

2

Gluhi in naglušni otroci

0

Dolgotrajno bolni otroci

4

Slabovidni otroci

1

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

2

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti

0

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

13

Skupaj

23

 

 

V šolskem letu 2013/2014 imamo trenutno 23 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo odločbe o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jih je izdala Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Ti otroci so deležni prilagojenega izvajanja programov in so jim omogočene različne prilagoditve pri vzgojno izobraževalnem delu. Zanje se izdelajo individualizirani programi. Skupno se na šoli izvaja 47 ur dodatne strokovne pomoči.

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja z individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v kombinaciji po dogovoru z učiteljem. Učenci pri teh urah odpravljajo učne težave pri branju, pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo pozitivno samopodobo. Učencem pomaga specialna pedagoginja in tudi drugi učitelji.

 

 

Andrej Lainšček

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Izvaja se preko igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo. V šolskem letu 2013/2014 izvajamo dodatno strokovno pomoč na šoli specialne pedagoginje/defektologinje Teja Zver Vučko, Manica Ružič in Mihaela Mataič Šalamun.

Mihaela Mataič Šalamun

 

 

 DELO Z UČENCI ROMI

 

V tem šolskem letu zaključujemo s triletnim projektom Uspešno vključevanje Romov v VI II. Na šoli imamo tudi v tem šolskem letu 8 učencev Romov, kar je 1,3% vseh učencev naše šole.
Naši Romi so vključeni v redne oddelke,  kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega otroka, z  uporabo ustreznih oblik in metod dela v razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP dosegamo večjo kvaliteto znanja pri Romih.

V tem šolskem letu bomo imeli 10% učitelja individualne in skupinske pomoči za Rome, s projektom odobreno en dan v tednu pomoč romske pomočnice. Prvenstvena naloga romske pomočnice je pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri premagovanju težav s slovenskim jezikom, vključevanje romske kulture ter prispevek k izboljšanju povezovanja staršev romskih otrok s šolo. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih srečanj v šoli želimo, da bi se starši udeleževali govorilnih ur in tako bolj spremljali napredek svojih otrok.

Učenci Romi imajo potenciale predvsem na glasbenem,  plesnem , likovnem področju, zato jih bomo tudi naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.
Utečeno imamo že prednovoletno srečanje otrok, staršev in učiteljev v začetku decembra.
V aprilu bomo ob Dnevu Romov izvedli aktivnosti na temo drugačnost.

Šolska svetovalna služba, romska pomočnica ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob ob problemih učencev Romov povezujemo  s starši ter zunanjimi institucijami.

Angela Svenšek

Dostopnost