Namen projekta je v skladu z razvijanjem in uvedbo sistema kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij usposobiti strokovne in vodstvene delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov za uvajanje modela zunanje evalvacije in samoevalvacije  vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Temeljni cilji projekta:
– Zasnovati, razviti in pilotsko izpeljati usposabljanje za uvajanje modela zunanje evalvacije in samoevalvacije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih in šolah)
– Opredeliti proces usposabljanja za uvajanje modela zunanje evalvacije in samoevalvacije v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in podati predlog uvedbe sistema usposabljanja na nacionalni ravni.
– Razviti sistem usposabljanja evalvatorjev.

S celovitejšim sistemom usposabljanja evalvatorjev želimo:
– Prispevati k večji učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja ter h krepitvi možnosti posameznika v sistemu izobraževanja.
– Razviti trajnostni sistem usposabljanja evalvatorjev na nivoju VIZ in nacionalnem nivoju.
– Opolnomočiti udeležence usposabljanja in oblikovati evalavacijsko kulturo na celotnem področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
– Spodbuditi obveščanje o kakovosti vzgoje in izobraževanja in sodelovanja s strokovnimi in drugimi zainteresiranimi javnostmi upoštevati do sedaj razvite pristope usposabljanja evalvatorjev v Sloveniji in tujini.
– Spodbujati proces evalvacije in uporabe podatke za uvajanje sprememb in izboljšav.

Marko Jerebič

Dostopnost